Τεχνικά Έργα

Τεχνικά έργα όπως η διάνοιξη χαντακιών, η διάνοιξη και διάστρωση δρόμων, η διαμόρφωση προβλήτας, κ.ά. μπορούν να αναληφθούν από την εταιρεία μας.