Κατασκευές από Μπετόν

Η τεχνολογία του μπετόν, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, άρχισε στην Αγγλία με την βιομηχανική παραγωγή του τσιμέντου. Ο Άγγλος Hyatt αναγνώρισε πρώτος ότι μπετόν και χάλυβας έχουν πρακτικά τον ίδιο συντελεστή διαστολής και με σωστό συνδυασμό και τοποθέτηση, το μπετόν αναλαμβάνει τις θλιπτικές δυνάμεις και το σίδερο τις δυνάμεις εφελκυσμού. Το μπετόν σήμερα, υπάρχει σε μεγάλη ποικιλία και ανάλογα με τη σύνθεσή του ανταποκρίνεται στις διαφορετικότερες στατικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις. Χωρίς απώλειες χύνεται σε προετοιμασμένα καλούπια οποιασδήποτε μορφής και αποτελεί το πρότυπο των σύγχρονων δομικών υλικών. Το μπετόν, ειδικά οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι ενδεδειγμένο υλικό για φέροντα οικοδομικά στοιχεία, για σκελετούς, τοίχους, πλάκες, επίπεδους φορείς, πλαίσια, κλπ.

Οι ποιότητες του μπετόν διακρίνονται σε σχέση με την πυκνότητα της σύνθεσής του:

  • Το κανονικό μπετόν (2t/m3 έως 2,8t/m3) έχει ως αδρανή, άμμο και χαλίκι (σκύρα). Για αυτή τη κατηγορία χρησιμοποιούμε τη λέξη «μπετόν».
  • Το μπετόν υψηλής αντοχής (άνω των 2,8t/m3), που περιέχει και μαγνησίτη ή σιδηράλευρο και χρησιμοποιείται στις κατασκευές αντιδραστήρων.

Η αντοχή του μπετόν σε θλίψη, ανάλογα με την ποσότητα του περιεχόμενου τσιμέντου, αρχίζει από 5,0 N/mm2 και φθάνει άνω των 60N/mm2.

Οι στατικές και φυσικές ιδιότητες του μπετόν και συγκεκριμένα στην τοιχοποιία, είναι οι εξής:

  1. Φέρουσα ικανότητα, αντοχή σε θλίψη: η υψηλή αντοχή του μπετόν μας επιτρέπει να κατασκευάσουμε τοίχους με σχετικά πάχη όπως π.χ. 15εκ. αντί 24εκ. κοινού τοίχου με ουσιαστικά κέρδη σε ωφέλιμη επιφάνεια των χώρων.
  2. Θερμομονωτικές ιδιότητες: η θερμοαπορροφητικότητα του μπετόν είναι, λόγω του μεγάλου βάρους του, πολύ καλή.
  3. Ηχομονωτικές ιδιότητες: το μπετόν με την πυκνότητά του και το υψηλό ειδικό βάρος, έχει καλή μονωτικότητα για αερόφερτους ήχους και πολύ καλή για ήχους των σωμάτων.

Η δομή των κατασκευών με σκελετό είναι όμοια για όλα τα είδη υλικών. Τη λειτουργία των φερόντων τοίχων υποκαθιστούν υποστυλώματα που στηρίζουν τις κύριες δοκούς. Υποστυλώματα και δοκοί αποτελούν τον σκελετό. Τα σημεία σύνδεσής τους αποτελούν οι κόμβοι, οι οποίοι μπορεί να είναι αρθρωτοί ή άκαμπτοι. Τα κινητά φορτία μεταφέρονται από τις πλάκες και τις δοκούς μαζί με τα ίδια βάρη τους στις κεφαλές των υποστυλωμάτων κάθε ορόφου, και από εκεί στις βάσεις τους και τον αμέσως κατώτερο όροφο. Τελικά καταλήγουν στα θεμέλια και το έδαφος θεμελίωσης. Τα ίδια βάρη τοίχων πλήρωσης κλπ παράλληλων ή κάθετων προς τις κύριες δοκούς, αναλαμβάνονται από δευτερεύουσες δοκούς και μέσω των πλακών μεταφέρονται στις κύριες δοκούς.

Έτσι, σε ένα κτίριο κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα ως προς τις μηχανικές ιδιότητες, το μπετόν αναλαμβάνει τις θλιπτικές και ο χάλυβας τις εφελκυστικές τάσεις, πράγμα που προσδιορίζει τη θέση των οπλισμών στους φορείς.

Το κύριο πλαίσιο του κτιρίου κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το σκυρόδεμα αναμειγνύεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αντισεισμικής μελέτης του κτιρίου. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την αντισεισμικότητα του κτιρίου είναι: η σεισμικότητα της περιοχής όπου γίνεται η κατασκευή, ο τύπος του κτιρίου και η ποιότητα του υφιστάμενου εδάφους. Το πλαίσιο του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 ή C25/30 και χάλυβα ποιότητας B500C. Τα δάπεδα των κτιρίων κατασκευάζονται από σκυρόδεμα της αντίστοιχης κατηγορίας και οπλισμό με δομικά πλέγματα T131 ή T191. Η χαλύβδινη ενίσχυση του κτιρίου θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα Διαρθρωτικά Σχέδια του Πολιτικού Μηχανικού. Κατά τη διαδικασία κατασκευής με σκυρόδεμα χρησιμοποιούνται χημικές προσμίξεις (υγροποιητές) και δονητές για καλύτερη εργασιμότητα και συμπίεση του σκυροδέματος. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στη συμπύκνωση του σκυροδέματος σε όλες τις επιφάνειες, καθώς και στην αγκύρωσή του σύμφωνα με τους αντισεισμικούς κανονισμούς.

Η κατασκευή από μπετόν (οπλισμένο σκυρόδεμα) γίνεται βάση των απαραίτητων προδιαγραφών καθώς και βάση των στατικών σχεδίων που έχουν εκδοθεί στην άδεια δόμησης. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων από την πολεοδομία και τους ελεγκτές δόμησης, η κατασκευή συνεχίζεται σε στάδια τα οποία έχουν προσυμφωνηθεί με τον πελάτη. Ανάλογα το μέγεθος της κατασκευής ορίζεται και ο χρόνος περάτωσής της. Αρμοδιότητά μας, η παράδοση του έργου στον πελάτη «με το κλειδί στο χέρι».