Κατασκευές από Μπετόν

Η κατασκευή από μπετόν (οπλισμένο σκυρόδεμα) γίνεται βάση των απαραίτητων προδιαγραφών καθώς και βάση των στατικών σχεδίων που έχουν εκδοθεί στην άδεια δόμησης. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων από την πολεοδομία και τους ελεγκτές δόμησης, η κατασκευή συνεχίζεται σε στάδια τα οποία έχουν προσυμφωνηθεί με τον πελάτη. Ανάλογα το μέγεθος της κατασκευής ορίζεται και ο χρόνος περάτωσής της. Αρμοδιότητά μας, η παράδοση του έργου στον πελάτη «με το κλειδί στο χέρι».